מדיניות פרטיות לאתר - http://shorter.co.il/

עידכון אחרון בתאריך: 31/10/2011.

מדיניות פרטיות באתר שורטר ישראל (להלן: "האתר").

התוכן בדף זה מתייחס לשני המינים ורשום בלשון זכר מטעמי נוחות.

אחריות
עם כניסתך לאתר שורטר הינך מצהיר כי ידוע לך כי הינך אחראי בלעדית לכל תוצאה שתיגרם מפעילותך באתר. לא תהיינה לך כל דרישה או תלונה מכל סוג שהוא כלפי שורטר בגין כל נזק שייגרם במישרין או בעקיפין בעקבות שימושך באתר. האתר לא יהיה אחראי לנזקים למחשבך מבחינת תוכנה/חומרה או נזקי אובדן והפסדים כספיים או פגיעות בנפש או רגשיות ועוגמת נפש הנובעים משימוש באתר והסתמכות על מידע הרשום באתר.

הינך מצהיר כי באפשרותך לבצע באתר שימוש חוקי בלבד ועל פי תנאי השימוש המפורטים. כל הפרה של תנאי השימוש וביצוע שימוש שאינו כדין חושף את המשתמש לתביעה משפטית.

איסוף ושימוש בנתוני הגולשים באתר - תוך שמירה על פרטיות הגולשים באתר.
מערכת האתר רשאית לאסוף ולעבד נתונים אישיים במהלך פעולות ושימוש באתר שורטר:
הנתונים יכללו נתונים לגבי הרגלי הגלישה והבקורים באתר, כתובת IP, בלוגים, נתוני מיקום, תעבורת נתונים וכל תוספת תכנים.
מערכת האתר רשאית לתעד כל התכתבות /טפסי הרשמה ונתונים אישיים וכן תיעוד שיחות עם הנהלת האתר.
איסוף המידע הינו למעקב סטטיסטי בלבד לגבי אופן השימוש באתר והפקת דוחות שיווקיים המתבססים על חתך גיל,מין, פילוח על פי מיקום גאוגרפי על פי ותחומי עניין וכן למיקוד השירות על פי צרכי הגולשים. מידע זה אינו כולל פרטים אישיים אשר עלולים לחשוף את זהותך. כמו כן ניתן באפשרותנו למסור נתונים לשירותים אשר ייתכן שיהייה לך בהם עניין.

עיצוב דף האתר
ברור וידוע לך כי פעילותו של האתר הינו בהתאם להחלטתו הבלעדית ועל פי שיקול דעתו של צוות האתר.
על פי שיקולים בלעדיים של צוות האתר עשויים לחול שינויים ללא כל הודעה מוקדמת הן מבחינת תוכן , היקף פעילות ועיצוב חזותי של האתר. כמו כן פעילות האתר עשוייה להיפסק על פי החלטת צוות האתר מבלי שתימסר על כך הודעה מוקדמת ולא תהייה לגולשים באתר כל זכות להתלונן או לתבוע בגין כך את מפעילי האתר.

שימוש בעוגיות
מערכת האתר רשאית לצורך שימוש ופרסום, לבצע שימוש באפשרות 'עוגיות' בדפדפן שלך באמצעות בקובץ אשר נשמר במחשבך באופן אוטומטי ומאוחסן על הכונן במחשבך האישי. תוכל באמצעות שינוי בהגדרות לא לאפשר זאת, אולם ייתכן ותהייה לכך השפעה על תפקוד הקבצים ועל אופן הגלישה אשר עלולה להיפגם מחוסר בקבצים אלה.
אין האתר אחראי, על קבצי אינטרנט שהורדו ע"י לחיצה על פרסומות \ כפתורים באתר המפרסם .

שמירת סודיות
האתר מחויב לשמור על פרטיות הגולשים בכל ביקור ושימוש בשירותי האתר.
לרשות הגולשים טופס יצירת קשר לכל בקשה / הערה/ הארה /תקלה ושאלה. נשמח לקבל מכם משוב.

מדיניות פרטיות זו מתעדכנת מדי פעם ויש לבדוק שינויים באתר ולהתעדכן. תנאים אלו נבדקו ע"י עורכי דין המתמחים בנושאי האינטרנט ומחייבים את מערכת האתר ואת הגולשים באתר .